บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี ให้เขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่สีขาวและปลอดจากยาเสพติด