THE CITY

ราคา
Honda THE CITY

S   579,500 บาท

V   609,000 บาท

SV 665,000 บาท

RS 739,000 บาท


 
REIMAGINE YOUR NEW POSSIBILITIES
The City Turbo ... “เปิด” ทุกความเป็นไปได้
เปลี่ยนทุกมาตรฐานของรถซิตี้คาร์
ให้พร้อมขับเคลื่อนพาคุณไปไกลเกินกว่าทุกความคาดหมาย